Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

ANN – MEX BIS Piotr Mądry

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że

 1. Administrator Danych jest:

ANN-MEX BIS Piotr Mądry,

ul. Skłodowskiej 24, 05-420 Józefów

NIP: 532-002-21-12, REGON: 017362603

 1. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy poprzez e-mail: ado@ann-mex.pl lub pisemnie na adres ul. Skłodowskiej 24, 05-420 Józefów
 2. Dane będą przetwarzane na podstawie i w zakresie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora Danych:

– marketing produktów własnych,

– organizacja i prowadzenie akcji marketingowych oraz konkursów,

– prowadzanie analizy jakości produktów,

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – odrębnej zgody udzielonej Administratorowi Danych:

– dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,

– przekazywania klientom informacji o zmianach w kolekcji, za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail,

– marketingu bezpośredniego produktów własnych.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze Danych.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu / osoby której dane dotyczą. 
 1. Okres przetwarzania danych uzależniony jest od ich rodzaju i zasadności przetwarzania:
 • dane przetwarzane w celu zawarcia umowy:

– przez okres możliwości reklamacji produktu + 3 miesiące,

– przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami w nich zawartymi, 

 • dane przetwarzane w celach marketingu produktów przetwarzane będą do momentu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego zaprzestania ich przetwarzania,
 • dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 1. Posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania ich usunięcia i zapomnienia (jeżeli przepisy prawne nie stanowią inaczej),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych do innego Administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako jednostki nadzorującej przetwarzanie danych.

Każdorazowo  korzystając z przysługującego Państwu prawa, należy to zrobić w formie pisemnej za pośrednictwem:

 • poczty e-mail na adres: ado@ann-mex.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: ul. Skłodowskiej 24, 05-420 Józefów